Paslaugų užsakymo sąlygos

 1. Šios turizmo paslaugų užsakymo sąlygos nustato Turisto, sudarančio organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutartį su kelionių organizatoriumi, tarpininkaujant kelionių pardavimo agentui „Glotera“, UAB arba per internetinę platformą www.glotera.lt, teises ir pareigas, paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, kelionių organizatoriaus, kelionių pardavimo agento ir Turisto atsakomybę bei kitas su organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos įsigijimu internetinėje platformoje www.glotera.lt susijusias nuostatas.
 2. „ Glotera “, UAB (toliau,- Bendrovė), juridinio asmens kodas 125560196, registracijos adresas A. Juozapavičiaus g. 3-101, LT-09310 Vilnius, veikia kaip kelionių pardavimo agentas.
 3. Organizuotos turistinės kelionės sutartis yra suprantama kaip sutartis dėl ne mažiau kaip dviejų skirtingų turizmo paslaugų – keleivių vežimo, apgyvendinimo, kuris nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis ir yra skirtas ne nuolatinio gyvenimo tikslams, automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos ir kitos paslaugos, neatsiejamos nuo nurodytų turizmo paslaugų, – derinys, sudaromas pagal Turizmo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas.
 4. Turistas yra suprantamas kaip fizinis asmuo, siekiantis sudaryti organizuotos turistinės kelionės arba kitą turizmo paslaugų teikimo sutartį arba turintis teisę vykti į kelionę pagal sudarytą sutartį.
 5. Naudos gavėjas pagal šias užsakymo sąlygas yra suprantamas kaip asmuo, besinaudojantis užsakytomis paslaugomis kartu su jas užsakiusiu asmeniu (Turistu).
 6. Internetinėje platformoje www.glotera.lt Turistas užsako organizuotos turistinės kelionės arba pavienes turizmo paslaugas, sumokėdamas paslaugos kainą. Mokėjimai atliekami per Turisto pasirinktą mokėjimo įstaigą į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą arba grynaisiais pinigais į Bendrovės kasą. Nesumokėjus užsakyme nustatyta tvarka nurodytų kainos ar jos dalies, užsakymas netenka galios. Kol mokėjimas nėra gautas – kelionės kaina gali keistis, todėl rekomenduojama jį atlikti kuo greičiau.
 7. Turistas privalo susipažinti su organizuotos turistinės kelionės, pavienės turizmo paslaugos sutarties sąlygomis. Turistas taip pat privalo susipažinti su Pagrindinėmis vežimo sąlygomis bei turėti kelionei reikalingus asmens dokumentus.
 8. Įsigytos organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutarties sąlygose yra reglamentuojami kelionės paslaugų, turistų keitimo principai. Kūdikių ir vaikų keliavimo, bagažo, nestandartinių daiktų gabenimo taisykles nustato konkretus oro vežėjas. Rezervuodamas kelionę  Turistas privalo susipažinti su faktinio oro vežėjo taisyklėmis ir skrydžio sąlygomis.
 9. Turistas atlikdamas kelionės ar atskirų paslaugų rezervavimą, privalo laikytis kelionių organizatoriaus ir/ar kelionių pardavimo agento nurodymų ir reaguoti į el. pašto pranešimus. Turistas negavęs visos kelionei reikalingos informacijos, rezervacijos patvirtinimo, apmokėjimo sąlygų ar kt., privalo nedelsiant susisiekti su Bendrove telefonu.
 10. Tinkamai ir laiku nesumokėjus nurodytos kelionės kainos, sutartis netenka galios. Tokiu atveju Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį arba nesant galimybės į naujos kelionės kainą įskaityti sumokėtą avansą, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius pagal organizuotos turistinės kelionės arba pavienės turizmo paslaugos sutarties nustatytas sąlygas.
 11. Organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymas negarantuoja, kad Turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija (apie rezervacijos patvirtinimą Turistui pranešama atskirai). Nepatvirtinus rezervacijos sudaryta sutartis netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui įmokėtus pinigus pagal netekusią galios sutartį.
 12. Turistas patvirtina, kad prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį gavo dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą), kuriame nurodyta informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį, ir/ar vietinių agentūrų/ agentų adresus ir telefono numerius, kuriais galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informacija, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, ir kita sutarties sąlygose nurodyta informacija.
 13. Visa esminė informacija yra skelbiama internetiniame puslapyje www.glotera.lt.
 14. Šios sąlygos yra privalomos kelionės organizatoriui, kelionių pardavimo agentui ir visiems Turistams.
 15. Keleiviui įsigijus kelionę, iškart įsigalioja kelionių organizatoriaus organizuotos turistinės kelionės sąlygos.
 16. Turistas prisiima visą riziką dėl dokumentų reikalingų vykti į paskirties vietą turėjimo, jų neturėjimas ir/ar neatitikimas keliamiems reikalavimas, neužtraukia Bendrovės atsakomybės. Turistas įsipareigoja susipažinti su vizų gavimo, valiutų keitimo ir valstybių sienų perėjimo tvarka bei sąlygomis.
 17. Turistas, pagrindinė organizuotos turistinės kelionės sutarties šalis, privalo informuoti kitus Naudos gavėjus, kad paslaugos teikiamos tik pagal šias sąlygas ir kelionių organizatoriaus organizuotos turistinės kelionės sąlygas ir visi Naudos gavėjai privalo jas vykdyti.
 18. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti nuo kelionės arba kitos turizmo paslaugos, pagal kelionių organizatoriaus organizuotos turistinės kelionės arba pavienės paslaugos teikimo sąlygas. Kelionės arba pavienės turizmo paslaugos atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
 19. Kliento teises gina LR civilinis kodeksas, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymas, kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei šios sąlygos.
 20. Jeigu turite nusiskundimų dėl „Glotera“, UAB, pretenziją, pasirašytą ją teikiančio asmens, kartu su dokumentais, pagrindžiančiais jos pagrįstumą, pateikite el. paštu info@glotera.lt arba registruotu laišku adresu: „Glotera“, UAB, A. Juozapavičiaus g. 3-101, LT-09310 Vilnius. Pretenzijos nagrinėjamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 21. Prašymą/skundą dėl interneto platformoje www.glotera.lt įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Turistas naudodamasis internetine platforma www.glotera.lt patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis sąlygomis  ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus Turistus–naudos gavėjus, kad turizmo paslaugų užsakymas  yra vykdomas  tik pagal šiose sąlygose nurodytas taisykles ir visi Turistai privalo jas vykdyti.

Kilus klausimams ar neaiškumams susisiekite tel. +370 5 2647 126, el. p. info@glotera.lt (I–V 09:00–18:00).