PAGRINDINĖS VEŽIMO ORU SĄLYGOS

1 straipsnis. APIBRĖŽIMAI

1.1. „Bilietas“ – tai keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis. Bagažo kvitas yra sudedamoji bilieto dalis. Keleivis turi pareigą išsaugoti bilietą visos kelionės metu, jeigu oro vežėjas jo nepakeičia kitu lygiaverčiu dokumentu.

1.2. „Bagažas“ – keleivio daiktai, kuriuos jis vežasi su savimi kaip Registruotąjį bagažą, Neregistruotąjį bagažą, arba asmeninius daiktus, kuriuos pagal specialiąsias taisykles gali nemokamai pasiimti į lėktuvą kartu su savo rankiniu bagažu.

1.3. „Kelionės dokumentai“ – pasas ar asmens tapatybės kortelė, iškvietimas, viza, draudimas ir kiti dokumentai, kurie būtini atitinkamos kelionės metu.

1.4. „Konvencija“ priklausomai nuo galiojimo ir taikymo srities, vienas iš toliau nurodytų dokumentų:

1.4.1. Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., su visais pakeitimais ir priedais, arba bet kuris iš jos papildomų protokolų.

1.4.2. Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio Vežimo oru transporto taisyklių suvienodinimo, pasirašyta Monrealyje 1999 m. gegužės 28 d., su visais pakeitimais ir priedais;

1.5. „Oro vežėjas“ reiškia bet kurį oro vežėją, turintį licencija oro susisiekimui vykdyti, kuris veža ar apsiima vežti keleivį ar jo bagažą pagal vežimo sutartį. Vežimai pagal šią sutartį, kuriuos nuosekliai vykdo keletas vežėjų, laikomi vienu vežimu.

1.6. „Keleivio vežimo oru sutartis“ – tai sutartis dėl oro transporto paslaugų ar įtraukianti oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du ar daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų oro vežėjų. Šia sutartimi oro vežėjas įsipareigoja orlaiviu keleivį nuvežti sutartu laiku į paskirties vietą, o jeigu keleivis perdavė bagažą – nugabenti bagažą į paskirties vietą ir išduoti jį turinčiam jį gauti asmeniui, vadovaujantis oro vežėjo, vykdančio arba ketinančio vykdyti skrydį, taisyklėmis, o keleivis įsipareigoja už paslaugą sumokėti nustatytą užmokestį, o jeigu perduotas bagažas – ir už bagažo vežimą.

1.7. „Oro vežėjo taisyklės“ – tai oro vežėjo patvirtintos keleivių, bagažo, krovinių vežimo paslaugų pardavimo ir teikimo sąlygos ir tvarka.

1.8. „Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas“ – UAB „Glotera“, įm. kodas 125560196, A. Juozapavičiaus g. 3, LT-09310 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@glotera.lt, tel.: +370 5 2102216, +370 5 2102217. Licencijos numeris TPR-3.

2. straipsnis. PAGRINDINĖS SĄLYGOS

 2.1. Šios vežimo sąlygos kartu su keleiviui išduotu bilietu patvirtina tarp vežėjo ir keleivio sudarytą vežimo sutartį. Šios sutarties pagrindu atliekamam vežimui yra taikoma Konvencija. Vežimui ir kitoms vežėjo teikiamoms paslaugoms taip pat taikomi vežėjo patvirtinti tarifai, sąlygos ir taisyklės, su kuriomis galima susipažinti vežėjo interneto svetainėje arba pasiteirauti Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo. 

2.2. Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo keleivių vežimas užsakomaisiais ir reguliariais reisais yra vykdomas pagal kiekvieno faktiškai skrydį vykdančio oro vežėjo „Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo taisykles“. „Bendrosios keleivių ir bagažo vežimo taisyklės“ yra skelbiamos atitinkamo skrydį vykdančio oro vežėjo internetiniame puslapyje. 

2.3. Keleivis, prieš įsigydamas iš Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo skrydžio bilietą patvirtina, kad jis nuodugniai susipažino su Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo „Pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis“ ir faktiškai skrydį vykdančios aviakompanijos „Bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis“. Šios sąlygos ir taisyklės jam yra aiškios, suprantamos, o Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas išaiškino nesuprastų sąlygų prasmę ir reikšmę. Keleivis patvirtina, kad informavo kitus keleivius apie skrydį vykdančio oro vežėjo Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo taisykles bei visi keleiviai įsipareigoja jų laikytis. 

2.4. Vežėjas gali atsisakyti keleivį vežti, jei keleivis pilnai neapmokėjo bilieto kainos ir kitų priklausančių mokėjimų. Vežėjas taip pat gali atsisakyti vežti keleivį kitais atitinkamo oro vežėjo taisyklėse nurodytais pagrindais. 

2.5. Vežėjas įsipareigoja imtis visų priemonių, kad keleivis ir bagažas būtų vežami pagal tvarkaraštį. Tačiau skrydžio laikas, nurodytas tvarkaraščiuose ar kitur, vežėjo gali būti keičiamas. Tvarkaraščiai gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Keleivis prieš išvykimo dieną turėtų pasitikrinti išvykimo laiką vežėjo interneto svetainėje arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, tinklapyje. 

2.6. Prireikus, vežėjas be atskiro įspėjimo taip pat gali suteikti keleiviui paslaugas pasinaudodamas kitais vežėjais ar orlaiviais, arba pakeisti ar praleisti biliete nurodytas sustojimo vietas. Vežėjas pasilieka teisę sujungti reisus. 

2.7. Keleiviai, keliaujantys iš arba į Europos Sąjungos oro uostus, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju turi teises, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles, atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. 

2.8. Vežėjo atsakomybė ribojama Konvencijoje nustatytomis sumomis, nurodytomis Konvencijoje ir kituose šiose sąlygose minimuose teisės aktuose bei keleivio biliete. Tos pačios taisyklės, kurios taikomos vežėjui, taip pat taikomos ir vežėjo agentams, atstovams bei darbuotojams. Vežėjas, išduodantis bilietą skrydžiams kito vežėjo maršrutais, veikia kaip kito vežėjo agentas. 

2.9. Pasiimti registruotą bagažą turi teisę tik bagažo identifikavimo kortelės turėtojas. Oro vežėjo taisyklėse gali būti nustatyta, jog keleiviui nepateikus bagažo identifikavimo kortelės, jo pretenzijos ir/ar prašymai nebus nagrinėjami. 

2.10. Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas ar apgadintas vežant arba pristatomas su vėlavimu, keleivis turi nedelsiant kreiptis į atvykimo oro uosto prarasto bagažo skyrių (neišvykus iš oro uosto), kurio darbuotojas užpildys bagažo vėlavimo ar sugadinto bagažo formą (angl. PIR – Porperty Irregularity Form). 

2.11. Jei bagažas yra pamestas, sunaikintas, sugadintas ar apgadintas vežant, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo registruoto bagažo gavimo dienos arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. 

2.12. Jei bagažas pristatomas su pavėlavimu, pretenzijos pateikiamos vežėjui raštu ne vėliau kaip per 21 dieną nuo registruoto bagažo gavimo dienos. 

2.13. Kartu su pretenzija keleivis turi pateikti užpildytą PIR formą, įlaipinimo kortelę ir (ar) bilietą, bagažo identifikavimo kortelę ir patirtą žalą įrodančius dokumentus. 

2.14. Keleivis atvykęs registruotis skrydžiui, privalo turėti būtinus kelionės dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę, iškvietimą, draudimą ir kitus dokumentus, kurie būtini atitinkamos kelionės metu), taip pat šalių, į kurias vykstama, vizas ir skiepijimo pažymas bei kitus dokumentus (jei šie dokumentai privalomi pagal atitinkamos valstybės teisės aktus) bei saugoti juos iki kelionės pabaigos. Keleiviui neįvykdžius šios prievolės, vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti. Jeigu dėl netinkamų keleivio kelionės ir/ar kitų būtinų keleivio dokumentų atitinkamos valstybės migracijos tarnyba neįleistų keleivio į paskirties valstybės teritoriją, keleiviui tektų padengti visas tiesiogines ir netiesiogines vežėjo dėl to patirtas išlaidas. Pastaroji taisyklė galioja ir deportuotiems asmenims. 

3. straipsnis. VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAI

3.1. Kai Jūsų kelionės atvykimo ar sustojimo vieta yra ne toje šalyje, iš kurios išvykstate, vežimui oru taikoma Konvencija, jei šios valstybės yra Konvencijos dalyvės. Lietuvos Respublika yra ratifikavusi Konvenciją. 

3.2. Konvencija numato ribotą vežėjo atsakomybę už žalą dėl keleivio gyvybės atėmimo ar sužalojimo, už žalą, atsiradusią dėl vėlavimo vežant keleivius, ir už žalą, atsiradusią dėl bagažo sunaikinimo, praradimo arba vėlavimo. 

3.3. Vežimui oru taip pat taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimo ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atvejais nuostatos. 

4. straipsnis. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI KELEIVIO GYVYBĖS ATĖMIMO AR SUŽALOJIMO ATVEJU

4.1. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atsako už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą, jei nelaimingas atsitikimas, kuris buvo gyvybės atėmimo ar sužalojimo priežastimis, įvyko orlaivyje arba įlaipinimo ar išlaipinimo veiksmų metu. Tačiau vežėjas neatsako už tokia žalą, kuri kiekvienam keleiviui viršija 113 100 STT, jeigu įrodo, kad: 4.1.1. ši žala atsirado ne dėl vežėjo, jo darbuotojų ar atstovų neatsargumo arba kito neteisėto veikimo arba neveikimo; 

4.1.2. ši žala atsirado vien tiktai dėl trečiosios šalies neatsargumo arba kitų neteisėtų veikimo arba neveikimo. 

4.2. Jeigu Jūs norėtumėte, kad Jums būtų atlyginti galimi nuostoliai viršijantys aukščiau minėtas vežėjo atsakomybės ribas, Jūs galite papildomai apsidrausti draudimo kompanijoje ir nelaimingo įvykio atveju gauti draudimo išmoką. 

4.3. Dėl papildomos informacijos apie draudimą kreipkitės į draudimo kompanijos atstovą. 

5. straipsnis. ATSAKOMYBĖS UŽ BAGAŽĄ APRIBOJIMAI

5.1. Pagal Konvencijos nuostatas, vežėjas atlygina faktinę žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą. 

5.2. Vežėjo atsakomybė bagažo sunaikinimo, praradimo ar vėlavimo atveju neviršija 1 131 STT kiekvienam keleiviui. Šie apribojimai gali būti netaikomi tik iš anksto deklaravus didesnę bagažo vertę ir sumokėjus papildomą mokestį. Prašome kreiptis į Jūsų vežėją dėl papildomos informacijos apie kitus jo taikomus atsakomybės apribojimus dėl atitinkamų daiktų gabenimo oru. 

6. straipsnis. BAGAŽAS

6.1. Jūsų registruotame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų, vertingų daiktų, pavyzdžiui pinigų, raktų, taip pat akinių, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertingų meno ar dailės kūrinių, vaistų, medicininių dokumentų, vertybinių popierių ar panašių vertingų daiktų, verslo dokumentų ar daiktų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Vežėjas neatsako už šiuos daiktus, jei keleivis, nepaisydamas šio įspėjimo, minėtus daiktus veža juos registruotame bagaže. 

6.2. Skysčių, kuriuos nešatės į lėktuvo saloną, pavyzdžiui, aerozolių, gėrimų, dantų pastos, kosmetinio kremo arba gelio, indeliai turi būti sudėti į permatomą plastikinį maišelį. Skysčio iš viso galima turėti ne daugiau kaip 1 litrą, o viename indelyje gali būti ne daugiau kaip 100 ml. 

6.3. Didesni nei 100 ml skysčio indai turi būti dedami į registruotą bagažą. Tūrio apribojimai netaikomi vaistams ir kūdikių maistui. 

6.4. Leidžiamą rankinio ir registruojamo bagažo dydį ir skaičių bei bagažo kiekio apribojimus nustato oro vežėjas, taigi prieš įsigyjant bilietą įdėmiai peržiūrėkite jų informaciją apie tai. Informaciją galite sužinoti pas Turizmo paslaugų rinkinio pardavėją arba oro vežėjo internetinėje svetainėje. 

6.5. Pageidaujant vežti slidinėjimo įrangą, būtina gauti įrangos vežimo registraciją ir vežėjo sutikimą bei patvirtinimą. Keleiviui neturint vežėjo sutikimo be patvirtinimo dėl keleivio slidinėjimo įrangos gabenimo, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti slidinėjimo įrangą. Detalesnę informaciją galite sužinoti pas Turizmo paslaugų rinkinio pardavėją arba oro vežėjo internetinėje svetainėje. 

7. straipsnis. DRAUDŽIAMI VEŽTI PAVOJINGI DAIKTAI

7.1. sprogstamąsias ir užsiliepsnojančias medžiagas bei liepsną sukeliančius prietaisus; 

7.2. daiktus, kurių vežimą draudžia taikomi kilmės ar paskirties šalies įstatymai ir kiti teisės aktai; 

7.3. daiktus, kurie, atsižvelgiant į lėktuvo tipą, netinkami vežti dėl jų svorio, dydžio, formos ar kitų savybių, galinčių kelti pavojų skrydžio saugai; 

7.4. kitus daiktus, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Europos komisijos Reglamente Nr. 185/2010 bei oro vežėjo taisyklėse. 

7.5. Aviacijos saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną įleisti keleivį, turintį jiems įtartiną aukščiau nenurodytą daiktą arba atsisakyti vežti tokį daiktą kaip registruotąjį bagažą. 

7.6. Keleiviui iškilus klausimų dėl leistinų vežtis daiktų, pastarasis turi kreiptis į oro vežėją arba Turizmo paslaugų rinkinio pardavėją. 

8. straipsnis. SVARBU

8.1. Jums būtina atvykti į oro uostą tokiu laiku, kad spėtumėte sutvarkyti visus skrydžio formalumus ir laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. 

8.2. Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus bent 2 valandoms iki skrydžio, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. 

8.3. Kiekviename oro uoste keleivių registracija gali būti užbaigta skirtingu laiku. Skrydis negali būti atidėtas dėl vėluojančių keleivių. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežti keleivius, pavėlavusius laiku užsiregistruoti skrydžiui ar laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. 

9. straipsnis. REGISTRACIJOS LAIKAS

9.1. Kiekviename oro uoste gali būti skirtingas privalomas registracijos galutinis terminas. Informaciją apie tai rasite vežėjų tvarkaraščiuose ir skrydžio bilieto informacijoje. Jeigu laikas nenurodytas, skrydžiui registruotis turite ne vėliau 60 min. iki skrydžio.